אינרום,
כי ערכים בונים
לטווח ארוך

investors-5

קשרי משקיעים.

אינרום תעשיות בנייה פועלת וממוקדת בענפי הבנייה והשיפוצים באמצעות מגוון פעילויות המובילות בתחומן, ומייצרת ערך למשקיעיה, תוך חלוקת דיבידנדים ניכרת המשקפת תשואת דיבידנד משמעותית.

פעילויות הקבוצה צומחות, רווחיות ומניבות לאורך שנים, תוך הצגת חוסן פיננסי המאופיין בתזרימי מזומנים חזקים המאפשרים המשך התרחבות והשקעות משמעותיות בקווי הייצור, בד בבד עם מדיניות חלוקת דיבידנדים משמעותית כאמור.

החברה נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת במלואה על ידי הציבור. החברה נכללת במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.

דוחות כספיים.

מצגות.

נתוני מסחר.

לחצו לכניסה >> 

הודעות למשקיעים.

דיווחים לבורסה

לחצו לכניסה >>

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר מועד כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתיערך ביום ג' ה-3 באוגוסט 2021 בשעה 16:00 ("האסיפה") במשרדי החברה ברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.
  2. הארכת כהונתו של משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו.
  3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים): ה"ה ציון גינת (יו"ר), פרץ שחר, יוסי חג'ג', איציק צאיג ורמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור שכרם (להוציא היו"ר) (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד).
  4. אישור מינויו של מר רז חיים דיאור לכהונת דירקטור בחברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 27 ביוני 2021.
  5. אישור לעדכון תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון מר ציון גינת, בהתאם לפרטים המנויים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 27 ביוני 2021.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-107604) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו הינו יום א' ה-4 ביולי 2021 ("המועד הקובע"). בהיעדר מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו המקום.

 

כתב מינוי כתב הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: על בעל מניה, המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי, בנוסח המצורף לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף לדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

<<תחומי פעילותצרו קשר>>