אינרום,
כי ערכים בונים
לטווח ארוך

 

 

investors-5

קשרי משקיעים.

אינרום תעשיות בנייה פועלת וממוקדת בענפי הבנייה והשיפוצים באמצעות מגוון פעילויות המובילות בתחומן, ומייצרת ערך למשקיעיה, תוך חלוקת דיבידנדים ניכרת המשקפת תשואת דיבידנד משמעותית.

פעילויות הקבוצה צומחות, רווחיות ומניבות לאורך שנים, תוך הצגת חוסן פיננסי המאופיין בתזרימי מזומנים חזקים המאפשרים המשך התרחבות והשקעות משמעותיות בקווי הייצור, בד בבד עם מדיניות חלוקת דיבידנדים משמעותית כאמור.

החברה נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת במלואה על ידי הציבור. החברה נכללת במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.

 

דוחות כספיים.

מצגות.

נתוני מסחר.

לחצו לכניסה >> 

הודעות למשקיעים.

דיווחים לבורסה

לחצו לכניסה >>

הודעות לבעלי המניות

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה, שתיערך ביום 19 ביוני 2019 בשעה 16:00 ("האסיפה") במשרדי החברה ברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

על סדר יומה של האסיפה:

אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש הדירקטוריון של החברה, כמפורט בסעיף 3.8.4 לדוח זימון האסיפה שפרטיו להלן, בתוקף מתאריך מינויו (12.5.2019).

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-046771) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו הינו יום 20 במאי 2019 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום, באותה השעה ובאותו המקום.

כתב מינוי כתב הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: על בעל מניה, המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי, בנוסח המצורף לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף לדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

 

בכבוד רב,

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

<<תחומי פעילותצרו קשר>>