אינרום,
כי ערכים בונים
לטווח ארוך

investors-5

קשרי משקיעים.

אינרום תעשיות בנייה פועלת וממוקדת בענפי הבנייה והשיפוצים באמצעות מגוון פעילויות המובילות בתחומן, ומייצרת ערך למשקיעיה, תוך חלוקת דיבידנדים ניכרת המשקפת תשואת דיבידנד משמעותית.

פעילויות הקבוצה צומחות, רווחיות ומניבות לאורך שנים, תוך הצגת חוסן פיננסי המאופיין בתזרימי מזומנים חזקים המאפשרים המשך התרחבות והשקעות משמעותיות בקווי הייצור, בד בבד עם מדיניות חלוקת דיבידנדים משמעותית כאמור.

החברה נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת במלואה על ידי הציבור. החברה נכללת במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.

דוחות כספיים.

מצגות.

נתוני מסחר.

לחצו לכניסה >> 

הודעות

דוח פנימי לפי חוק שכר שווה לשנת 2021

בחברה מועסקים נכון למועד הדוח שבנדון סה"כ 7 עובדים ועובדות, וקיימות בה שתי קבוצות פילוח, כדלקמן:

קבוצה מס' 1 – כולה מאותו המגדר.   קבוצה מס' 2 – כולה מאותו המגדר.

בנסיבות אלו, אין צורך בבדיקת פערי שכר בין גברים ונשים.

<<תחומי פעילותצרו קשר>>